Japan

Funakoshi Co., Ltd.
9-7 Hongo 2-chome,
Bunkyo-Ku
Tokyo 113-0033
JAPAN
Phone +81 3 5684 1620
Fax +81 3 5684 1775
E-mail reagent@funakoshi.co.c3d6gejp
Internet http://www.funakoshi.co.jp